stag.cz Stag.cz | Staroměstská agentura

stag.cz
Title: Stag.cz | Staroměstská agentura
Keywords:
Description: Stag.cz | Staroměstská agentura Agentura Ochranné známky Loga QR Kódy Reference Kontakt REGISTRACE - ú?EDNí OCHRANA OBCH. ZNA?KY Hezky den, vítejte na na?ich stránkách :-) Agentura se zabyvá tvorbou a
stag.cz is ranked 26163790 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,098. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. stag.cz has 43% seo score.

stag.cz Information

Website / Domain: stag.cz
Website IP Address: 31.15.10.49
Domain DNS Server: beta.ns.active24.cz,alfa.ns.active24.cz,gama.ns.active24.sk

stag.cz Rank

Alexa Rank: 26163790
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

stag.cz Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $2,098
Daily Revenue: $5
Monthly Revenue $172
Yearly Revenue: $2,098
Daily Unique Visitors 529
Monthly Unique Visitors: 15,870
Yearly Unique Visitors: 193,085

stag.cz WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Date Fri, 05 Aug 2016 11:41:34 GMT
Server nginx

stag.cz Keywords accounting

Keyword Count Percentage

stag.cz Traffic Sources Chart

stag.cz Similar Website

Domain Site Title

stag.cz Alexa Rank History Chart

stag.cz aleax

stag.cz Html To Plain Text

Stag.cz | Staroměstská agentura Agentura Ochranné známky Loga QR Kódy Reference Kontakt REGISTRACE - ú?EDNí OCHRANA OBCH. ZNA?KY Hezky den, vítejte na na?ich stránkách :-) Agentura se zabyvá tvorbou a ochranou obchodních zna?ek. Pokud nejste spokojeni se svym logem, navrhneme vám rádi nové. Registrace va?í obchodní zna?ky vám zaru?í vyhodu p?ed osobami, které by mohly vyu?ít va?í roky budovanou obch. zna?ku / image. Ochrana zna?ky pat?í dnes mezi firemní standardy vlastnictví. Rychly kontakt pro objednání vytvo?ení nebo registraci va?í zna?ky: +420-603 423 828 +420-222 983 100 stag@stag.cz Rádi vám individuálně poradíme a navrhneme jak va?í obchodní zna?ku nejlépe ochránit. Ochranná známka (ú?ední ochrana obchodní zna?ky) dnes pat?í mezi standardní vlastnictví podnikatel?, men?ích i vět?ích firem a institucí v r?znych oblastech podnikání. - ochranná známka je ochranou obchodní zna?ky u státního ú?adu - ochranná známka je té? symbolem kvality, presti?e a image firmy a majitel ochranné známky má vylu?né právo k u?ívání zna?ky - zabezpe?íme plny servis se známkou pro ?R nebo EU - navrhneme vám nejvhodněj?í ochranu va?í obchodní zna?ky - provádíme kontroly v databázích, obnovy platnosti, p?evody známek a dále aktualizaci údaj? - nap?íklad změny sídla/jména majitele - ochranná známka se ozna?uje symbolem R v kruhu za obch. zna?kou - ochranná známka ?asově platí 10 let od doby p?ihlá?ení; evr. standard - ochranná známka se v?dy registruje pro zvolené vyrobky nebo slu?by Ochranná známka se m??e p?ihlásit: - ve slovní podobě (název bez dal?í vizualizace; ochrana názvu) - jako logo (název+grafika; ochrana názvu a image zna?ky) - obrazově (graficky symbol bez textu; ochrana image zna?ky) - prostorově (nap?íklad obaly vyrobk? apod.; ochrana designu obalu) Rádi Vám poradíme, jak nejlépe va?í obchodní zna?ku chránit. Agentura dlouhodobě spolupracuje s renomovanym patentovym zástupcem s dlouhodobymi zku?enostmi v oboru ochrany obch. zna?ek. LOGA, NáZVY ZNA?EK, DOMéNY zabyváme se tvorbou firemní identity - pro klienty navrhujeme: - elektronické domény pro mediální prezentaci, zejména domény s koncovkou: .cz, .eu a .com - firemní logo pro novou firmu nebo podnikatele nebo redesign/modernizaci image loga pro klienta - vytvo?ení logomanuálu k logu; standardy u?ití loga - vytvo?ení firemních materiál? - vizitky, papír, razítko - p?ekreslení loga do elektronické podoby - vektorizace - název obchodního jména pro novy vyrobek nebo firmu - reklamní slogany pro firmy a jejich vyrobky/slu?by - dále provádíme kontrolní ?innosti v rámci vhodného zaji?tění a sjednocení firemního jména, domény, firemních materiál?, názv? vyrobk? atd. - zabezpe?ujeme ú?ední ochranu námi vytvo?enych zna?ek QR-kódy jsou hitem mobilního marketingu a reklamy (quick response code). Shlédněte krátké zahrani?ní video pro u?ití QR-kód? v praxi: http://www.youtube.com/watchv=wgaxrDywZLQ QR-kódy nemusí mít pouze standardní ?ernobílou hranatou podobu, lze je graficky upravovat a barevně odli?it ve firemní barvě/barvách Agentura pro klienty vytvá?í-generuje elektronické ?tecí QR-kódy, které slou?í k rychlému zp?ístupnění informací ve firemní prezentaci: - pro okam?ité p?esměrování na webové stránky u?ivatele - elektronické vizitky pro fyzické osoby - reklamní odkazy na konkrétní vyrobky nebo slu?by Na?tení informací z QR-kódu je velmi rychlé pomocí bě?nych aplikací-?te?ek v tabletech a telefonech a slou?í jako dynamicky se rozvíjející komunika?ní a marketingovy nástroj pro firmy, které vyu?ívají moderní technologické trendy. U?ívání QR-kód? je ve světě na velkém vzestupu s ohledem na p?esun reklamy do elektronickych médií a rostoucí oblibou internetu. Reference - agentura se specializuje p?edev?ím na ?eské zákazníky, mezi klienty pat?í ú?ady státní správy, vedení obcí a měst, st?ední firmy z r?znych pr?myslovych odvětví a stovky ?ivnostník?... Někte?í na?i klienti z r?znych obor? a region?: ?esky telekomunika?ní ú?ad, ?esky statisticky ú?ad, Ministerstvo pro místní rozvoj ?R, Bezpe?nostní informa?ní slu?ba, Nadace Charty 77, ?esky svaz cyklistiky, Rytí?i Kladno, Jaromír Jágr, ?esky svaz led. hokeje, Remoex, ?esky svaz karate, Ocelá?i T?inec, ?eská rafinérská, Unicorn, VSP Data, Houfek, Adler Int., Dioptra, Meteopress, Sasta, Vojenská zdravotní poji??ovna, ?eská pr?myslová zdravotní poji??ovna, Financia, Dálni?ní stavby Praha, Brněnské komunikace, DP Pardubice, Skyleader, Avers, TQM, Kovolit, TurboConsult, Pamco, Ixtent, Dafe-plast, Nová Mosilana, Pebal, Cleantex, Hranipex, Formtrade, Radka Pardubice, Gist, Ronal, Vetos, Zední?ek, Váhala, RVC, Carbounion, Respono, Prominecon, Nocc, Montako, Vagnerplast, Krup, RI okna, Imtradex, ARC-H, Sapril, Nosreti, Seli, Donate, Chaps, Codeware, Losenicky, Rodop, CS film, Proximity, Halada, Vars Brno, Noviko, Certicon, Tigra, Sepos, Era-pack, Kanzelsberger, Dobrovsky, Wastech, Centes, Ponnath, ZOO Olomouc, Oltis, Streicher, V?EM, Rolino, Rosenbaum, Gasco, Corleone, Syba, Tele3, BaSys, ?eské loděnice, Woodcote, Pragonor, Parfemland, ETT energetika, město Sokolov, Royal security service... KONTAKTY Staroměstská agentura s.r.o. trademark service kancelá? 1 Jungmannova 738/18, 110 00 PRAHA 1, CZ kancelá? 2 Plzeňská 312/217b, 150 00 PRAHA 5, CZ tel +420-603 423 828 tel +420-222 983 100 mail stag@stag.cz web www.stag.cz I?: 04778430 Kontaktujte nás ve věci ochránění va?í obchodní zna?ky, rádi se vám budeme věnovat ve va?í firmě nebo v na?í kancelá?i. Děkujeme Vám za náv?těvu na?ich internetovych stránek, s p?átelskym pozdravem Petr Mihle, mana?er agentury. Stag.cz ? 2013 | Tvorba stránek Studio-WebDesign.cz

stag.cz Whois

% (c) 2006-2016 CZ.NIC, z.s.p.o.
%
% Intended use of supplied data and information
%
% Data contained in the domain name register, as well as information
% supplied through public information services of CZ.NIC association,
% are appointed only for purposes connected with Internet network
% administration and operation, or for the purpose of legal or other
% similar proceedings, in process as regards a matter connected
% particularly with holding and using a concrete domain name.
%
% Full text available at:
% http://www.nic.cz/page/306/intended-use-of-supplied-data-and-information/
%
% See also a search service at http://www.nic.cz/whois/
%
%
% Whoisd Server Version: 3.10.0
% Timestamp: Fri Jun 03 07:06:03 2016
domain:  stag.cz
registrant: SB:GLOBE-SPET082932
admin-c:  GLOBE-PMIH082931
nsset:  NSS:GLOBE-SGLO000001:1
keyset:  A24-KEYSET
registrar: REG-ACTIVE24
registered: 29.05.2003 17:06:00
changed:  06.03.2010 21:17:46
expire:  28.05.2017
contact:  SB:GLOBE-SPET082932
org:   Petr Mihle
name:   Petr Mihle
address:  Perlova 8
address:  Praha 1
address:  11000
address:  CZ
e-mail:  mihle@vol.cz
registrar: REG-ACTIVE24
created:  29.05.2003 17:06:00
changed:  29.05.2003 15:06:00
contact:  GLOBE-PMIH082931
name:   Petr Mihle
address:  Perlova 8
address:  Praha 1
address:  11000
address:  CZ
phone:  +420 603423828
e-mail:  mihle@vol.cz
registrar: REG-ACTIVE24
created:  29.05.2003 17:06:00
changed:  29.05.2003 15:06:00
nsset:  NSS:GLOBE-SGLO000001:1
nserver:  beta.ns.active24.cz (81.0.238.27, 2001:1528:151::12)
nserver:  gama.ns.active24.sk
nserver:  alfa.ns.active24.cz (81.95.96.2, 2a02:4a8:ac24:100::96:2)
tech-c:  ACTIVE24
registrar: REG-ACTIVE24
created:  01.10.2007 02:00:00
changed:  19.07.2011 15:27:33
contact:  ACTIVE24
org:   ACTIVE 24, s.r.o.
name:   ACTIVE 24, s.r.o.
address:  Sokolovská 394/17
address:  Praha 8
address:  186 00
address:  CZ
phone:  +420.234262000
fax-no:  +420.234262009
registrar: REG-ACTIVE24
created:  29.04.2008 12:35:02
changed:  28.11.2012 15:33:24
keyset:  A24-KEYSET
dnskey:  257 3 5 AwEAAaZg1mHVw0d/qllyQBGqnRGJGRbL/51OuJ/QmAwt5VACOeIbRjAOfZ5RDvnjc9IekSVgXiSjDuO+gSm63bvFHTiGLKUnJD03TmB12oOctDB0pMs0eQT+2HoKdkgmqipzqYssVZOdcb/t/NP3fq3xLdYlJgTBmx1769NsyF602her5PSojVcxRjUlqqA4zNmN9K2r6+xrbhSHf0+dGC2u8O4bW1qGEoeo2M+xr7oUiUL8yH5n0DbhxcribLcuGro1LTn4s3P9xTYGSRb0Pd9rK0s7csb7FxyGdwsOqmZr47t3UQn2pp8q4guca2ef/hjevkq+wVZv/eUHhu6FzMCYTqc=
tech-c:  ACTIVE24
registrar: REG-ACTIVE24
created:  26.11.2008 14:12:02
changed:  07.10.2011 21:51:1